Invitation

The "Approaches in Pediatrics and Pediatric Neurology Symposium" will be held on May 25-26, 2024, at Lokman Hekim University, organized by the Department of Neuromuscular Diseases at the Lokman Hekim University Application and Research Center. The symposium is supported by TÜBİTAK.

The symposium, developed with a multidisciplinary perspective, has been planned in collaboration with physiotherapists, who are our companions in the field. Neurological problems are common during childhood and have a high prevalence in our society, negatively impacting the quality of life. Monitoring and managing the general and neurological development of our children are fundamental rights for them to grow into healthy individuals.

The aim of organizing the "Approaches in Pediatrics and Pediatric Neurology Symposium" is to discuss, develop, and raise awareness about fundamental topics in light of current data, with the participation of pediatricians, physicians working in the field of child neurology, physiotherapists, and students in the health field.

Dr. Pratibha Singhi, President of the International Child Neurology Association (ICNA), and Dr. Sunit Singhi will participate as speakers at our symposium. In addition to sessions discussing topics such as common central nervous system infections in childhood, their treatment, nutrition-swallowing problems, approaches to metabolic diseases, headaches, cerebral palsy, febrile convulsions, and their rehabilitation, there will also be poster and oral presentations.

We are delighted to invite our esteemed colleagues and students to our symposium and look forward to sharing your experiences and contributions.

Best regards,

Symposium Chairs Prof. Dr. A. Ayşe Karaduman Prof. Dr. F. Müjgan Sönmez


Sempozyum Hakkında

Gelişen yeni bilgiler ışığında pediatri ve pediatrik nörolojide sık görülen ve takip ve multidisipliner yaklaşım gerektiren konuları ele alarak bu alanda süreli eğitim programı kapsamında  öğrenci, asistan ve uzman düzeyinde eğitimin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Toplantıda hem pediatristler hem de fizyoterapistler alanla ilgili bilgi ve deneyimlerini paylaşacaktır. Bu kapsamda ortak platformda multidisipliner çalışma, bilimsel tartışma ve iş birliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine olgu sunumu fırsatı tanınarak bilgi düzeylerini geliştirme, farklı disiplinler ile tartışma ve alanın yetkin isimleri ile etkileşimlerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Uluslararası katılımlı gerçekleşecek bu sempozyum ücretsizdir.

 

Sempozyum Tarihi: 25 - 26 Mayıs 2024

Sempozyum Yeri: Ufuk Üniversitesi Rıdvan Ege Salonu, Ankara, Türkiye


Kayıt


Bildiri Gönderimi

Bilgiler, yazar ve kurum bilgisi olmaksızın, bilim kurulundan seçilecek bağımsız hakemler tarafından değerlendirilecektir. Hakemlerin geri dönüşleri sonrası kabul edilen sözel ve poster bildiriler katılımcılara bildirilecektir. Kabul edilen ve sempozyumda sunulan bildiriler Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisinde yayınlanacaktır. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, Türkiye Fizyoterapistler Derneği’nin bilimsel yayın organıdır ve Emerging Sources Citation Index (ESCI), Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), EBSCO, Excerpta Medica (EMBASE), Türkiye Atıf Dizini ve ULAKBİM Türk Tıp Dizini’nde yer almaktadır.

Bildiri gönderme son tarihi: 15 Nisan 2024

Sempozyum kapsamında sadece sözlü bildiri kabul edilecektir. Sempozyumda sunulacak bildiriler orijinal araştırma çalışmaları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalıdır. Derleme bildiri kabul edilmeyecektir. Fakat, pediatri ve pediatrik nöroloji alanındaki farkındalığı artırmak amacıyla yazılmış vaka sunumları (özellikle merkezi sinir sistemi enfeksiyonları konusundaki vaka sunumları) kabul edilecektir. Kabul edilen bildiri özetlerinin sunum yeri ve zamanı hakkında bilgilendirme, kabul mektuplarıyla birlikte sorumlu yazara iletilecektir.

 

Bildiriler [email protected] adresine Word dosyası halinde e-posta aracılığıyla gönderilecektir.

Her bir sunucu yazar en fazla 2 bildiri ile başvuru yapabilir ve sunabilir.

Bildiri kabulü sonrası, sunucu değişikliği de dahil, isim ekleme, çıkarma ve yer değiştirme, sunum günü/yeri değiştirme gibi değişiklik ve düzeltmeler yapılmayacaktır. Bildirilerinizi göndermeden önce son kontrolleri dikkatli yapmanız önerilir.

 

Tam metin gönderim zorunluluğu yoktur.

 

Sözel Bildiri Yazım Kuralları

1.      Bildirilerin hem Türkçe hem de İngilizce hazırlanması ve yüklenmesi gerekmektedir. Türkçe ve İngilizce özetler bire bir uyumlu olmalıdır.

2.      Bildiriler “Times New Roman” yazı tipi kullanılarak 12 punto ve yazının tüm bölümleri 1,5 satır aralıklı olacak şekilde yazılmalıdır.

3.      Bildiri başlığı en fazla 200 karakter olmalıdır. Başlık çalışmanın içeriğini yansıtıcı nitelikte olmalıdır. İngilizce özetin başına Türkçe başlık ile bire bir uyumlu İngilizce başlık eklenmelidir.

4.      Bildiride yazarların adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir açıkça belirtilmeli, akademik unvan kullanılmamalıdır. Yazarların adı ve soyadı sadece ilk harfler büyük, diğerleri küçük harf olacak şekilde yazılmalıdır. Yazar isimlerinin sonuna üst simge ile numara verilmeli, isimlerin hemen altında ilgili üst simgelerin yanında çalışılan kurum ve şehir bilgisi eklenmelidir (Üniversite, Fakülte, Bölüm, Şehir).

5.      Bildiri sunumunu gerçekleştirecek yazar belirtilmelidir.

6.      Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalı, başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır.

7.      Bildiri özetleri sırasıyla BAŞLIK, YAZAR(LAR), KURUM(LAR) ve ÖZET METNİ bölümlerini içermelidir.

8.      Bildiri özetleri başlık ve yazar bilgileri hariç 250 kelimeyi aşmamalıdır.

9.      Bildiriler Amaç (Purpose), Yöntem (Methods), Sonuçlar (Results) ve Tartışma (Conclusion) başlıklarını içermelidir.

10.  Özet içerisinde kısaltma kullanılacaksa terim ilk kullanılacağı yerde açık olarak yazılarak kısaltma parantez içinde verilmelidir.

11.  Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, sonuçlarda p değerleri parantez içinde verilmeli ve bulgular çerçevesinde sonuç tartışılmalıdır.

12.  Türkçe özetlerde ondalık sayılarda virgül (,), İngilizce özetlerde ondalık sayılarda nokta (.) kullanılmalıdır.

13.  Bildiri sonunda Anahtar Kelimeler (Keywords) başlığı altında en az 3 en fazla 5 anahtar kelime yer almalıdır. Anahtar kelimelerin her biri büyük harf ile başlamalı, virgül ile birbirinden ayrılmalı ve alfabetik sıraya göre yazılmalıdır. İngilizce özet kısmındaki anahtar kelimeler Türkçe anahtar kelimelerin alfabetik sıralamasına uygun sıralanmalıdır.

14.  Sayısal değerlerde virgül veya noktadan sonra p ve r değerleri hariç sayının iki basamağı daha verilmeli; p ve r değerleri ise virgülden/noktadan sonra üç basamak olacak şekilde yazılmalıdır.

15.  Bildirilerin basılabilmesi için, sempozyumda sunulmuş olması gerekmektedir.

 

Vaka raporu veya serisi için Yöntem ve Sonuçlar başlıkları birleştirilerek yazılabilmektedir.

 

Poster Bildiri Yazım Kuralları

1.      Sunumu yapılmayan çalışmalar sempozyum özet kitapçığında yer almayacaktır.

2.      Posterler 70 x 100 cm boyutundan büyük olmamalıdır.

3.      Sempozyum ve/veya kurum logoları, posterin sağ veya sol köşesinde olabilir.

4.      Poster başlığı 48 punto yazı karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.

5.      Yazar Ad(lar)ı 36 punto yazı karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.

6.      Tüm yazarların adı, soyadı ve adresleri belirtilerek posteri sunacak katılımcının ismi altı çizilerek vurgulanmalıdır.

7.      Metin başlıkları 24 punto yazı karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.

8.      Metin 24 punto yazı karakterinde yazılmalıdır.

9.      Kaynaklara metin içinde isim ve yıl ile atıf yapılmalı ve kaynakça bölümünde yer verilmelidir.

10.  Posterler organizasyon komitesince belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.

11.  Poster sahipleri programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.

 

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme araştırmacıların ad/ soyad ve kurumları gizli tutularak bağımsız hakemler tarafından yapılacaktır. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak elektronik posta aracılığıyla gönderilecektir. Bildiri kabul/ red durumunun diğer yazarlara duyurulması sunumu yapacak yazarın sorumluluğundadır. Kabul edilen ve sempozyumda sunulan bildiriler, Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisinde yayınlanacaktır.


Program


Kurullar

Sempozyum Başkanları

Prof. Dr. Aynur Ayşe KARADUMAN

Prof. Dr. F. Müjgan SÖNMEZ

 

Sempozyum Sekreteri

Uzm. Fzt. Demet ÖZTÜRK

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Aynur Ayşe KARADUMAN (Lokman Hekim Üniversitesi) (Etkinlik Yürütücüsü)

Prof. Dr. F. Müjgan SÖNMEZ (Etkinlik Yürütücüsü)

Prof. Dr. F. Dilara İÇAĞASIOĞLU (Üsküdar Üniversitesi)

Prof. Dr. Fatma ÖZ (Lokman Hekim Üniversitesi)

Prof. Dr. Demet SOYLU (Lokman Hekim Üniversitesi)

Doç. Dr. Numan DEMİR (Hacettepe Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Azize Reda TUNÇ (Lokman Hekim Üniversitesi)

Öğr. Gör. Başak Çağla ARSLAN (Lokman Hekim Üniversitesi)

Arş. Gör. Demet ÖZTÜRK (Lokman Hekim Üniversitesi)

 

Bilim Kurulu

Dr. Fzt. Aynur Ayşe KARADUMAN

Dr. F. Müjgan SÖNMEZ

Dr. Pratibha Singhi

Dr. Sunit Singhi

Dr. F. Dilara İÇAĞASIOĞLU

Dr. Demet SOYLU

Dr. Fzt. Numan DEMİR

Dr. Fzt. Seren SEREL ARSLAN

Dr. Fzt. Azize Reda TUNÇ

Dr. Halil İbrahim AYDIN

Dr. Hasan ÖZEN

Dr. Rıdvan AKIN

Dr. Mehmet CANPOLAT

Dr. Türkan Uygur ŞAHİN

Dr. Hamit ÖZYÜREK

Dr. Arzu YILMAZ 


Önemli Tarihler

Sempozyum Tarihleri: 25 - 26 Mayıs 2024

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 15 Nisan 2024

Bildiri Sonuçlanma Tarihi: 1 Mayıs 2024